PavelMikoska.cz

fotografie

Ve fotobance je více než 17.000 fotografií


Prodej fotografií s licencí pro komerční i soukromé využití. Fotografie si po zaplacení můžete ihned stáhnout a využít v souladu s licencí. Ceny fotografií jsou uvedeny přímo u jednotlivých fotografií.


Typ licence

Personal License

Photographer or videographer ("Content Provider") grants buyer a non-exclusive perpetual personal-use license to download and copy the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") subject to the following restrictions: This license is for personal use only. Personal use means non-commercial use of the Media for display on personal websites and computers, or making image prints or video copies for personal use. The Media may not be used in any way whatsoever in which you charge money, collect fees, or receive any form of remuneration. The Media may not be used in advertising. The Media may not be resold, relicensed, or sub-licensed. Title and ownership, and all rights now and in the future, of and for the Media remain exclusively with the Content Provider. There are no warranties, express or implied. The Media are provided 'as is.' Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any third party claims or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer's use of the Media.


Commercial License

What you can do: Photographer or videographer ("Content Provider") grants you a perpetual, non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") for permitted commercial purposes, defined as: advertising, promotion, brochures, packaging as part of a commercial website for promotional purposes (maximum 800x600 pixels) use prints, posters, flyers, tearsheets for promotional purposes (not for resale) prints, posters, or other commercial display of Media magazines, books, newspapers, other printed publications video, broadcast, theatrical What you may not do: Buyer may not resell, relicense, redistribute without express written permission from Content Provider. Use as a derivative work, and reselling or redistributing such derivative work is prohibited. Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner. Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks. Media may not be made available for download. Content Provider retains all rights, license, copyright, title and ownership of the Media. There is no warranty, express or implied, with the purchase of this digital image or video file. Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any claims, or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer\'s use of the Media.


Osobní licence

Fotograf nebo kameraman ("poskytovatel obsahu") uděluje kupujícímu nevýhradní trvalou licenci pro osobní použití ke stažení a kopírování přiložených obrázků nebo videí (dále jen "média") s následujícími omezeními: Tato licence je určena pouze pro osobní použití. Osobním použitím se rozumí nekomerční použití Médií pro zobrazení na osobních webových stránkách a počítačích nebo pořizování výtisků obrázků nebo kopií videí pro osobní potřebu. Média nelze používat žádným způsobem, při kterém byste vybírali peníze, poplatky nebo jakoukoli formu odměny. Média se nesmí používat v reklamě. Média se nesmí dále prodávat, přelicencovávat ani poskytovat sublicence. Vlastnické právo a veškerá současná i budoucí práva k Médiím a k nim zůstávají výhradně poskytovateli obsahu. Neexistují žádné záruky, výslovné ani předpokládané. Média jsou poskytována tak, jak jsou. Poskytovatel obsahu ani společnost SmugMug nenesou odpovědnost za jakékoli nároky třetích stran nebo náhodné, následné či jiné škody vyplývající z této licence nebo z používání Médií kupujícím.


Komerční licence

Co můžete dělat: Poskytovatel obsahu (dále jen "poskytovatel obsahu") vám uděluje trvalou, nevýhradní, nepřenosnou, celosvětovou licenci k použití přiloženého obrázku (obrázků) nebo videa (videí) (dále jen "média") pro povolené komerční účely, které jsou definovány jako: reklama, propagace, brožury, obaly jako součást komerčních webových stránek pro propagační účely (maximálně 800x600 pixelů) použití tisky, plakáty, letáky, trhací archy pro propagační účely (nikoli pro další prodej) výtisky, plakáty nebo jiné komerční zobrazení médií časopisy, knihy, noviny, jiné tištěné publikace video, vysílání, divadlo Co nesmíte dělat: Bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele obsahu nesmí kupující dále prodávat, licencovat, šířit. Použití jako odvozené dílo a další prodej nebo šíření takového odvozeného díla je zakázáno. Média nesmí být použita pornografickým, obscénním, nezákonným, nemorálním, hanlivým nebo pomlouvačným způsobem. Média nesmí být začleněna do ochranných známek, log nebo značek služeb. Média nesmí být zpřístupněna ke stažení. Poskytovatel obsahu si ponechává veškerá práva, licence, autorská práva, vlastnické právo a vlastnictví médií. Při nákupu tohoto digitálního obrázku nebo videosouboru není poskytována žádná záruka, výslovná ani implicitní. Poskytovatel obsahu ani společnost SmugMug nenesou odpovědnost za žádné nároky ani za náhodné, následné nebo jiné škody vyplývající z této licence nebo z používání Médií kupujícím.


Další možnosti zakoupení

Fotografie si můžete zakoupit i ve fotobankách Wirestock.io, Shutterstock, Depositphotos a Adobe.

Powered by SmugMug Owner Log In